نوعی افزودنی بتن بر پایه لیگنو می باشد که جهت کاهش نسبت آب به سیمان و ایجاد روانی استفاده می شود.
کد محصول: Iso Mix-PL120
 • کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 الی 10 درصد
 • جلوگیری از انقباض بتن
 • افزایش کارایی بتن
 • حفظ مدت زمان کارایی
 • سهولت پمپاژ
 • بتن ریزی بوسیله پمپ
 • بتن ریزی تیر و ستون
 • ساخت بتن با استفاده از مصالح شکسته
 • حالت فیزیکی: مایع قهوه ای تیره
 • وزن مخصوص: 1.12 ± 0.05 گرم بر سانتی متر مکعب
 • یون کلر: ندارد