نوعی افزودنی بتن بر پایه لیگنو می باشد که جهت کاهش نسبت آب به سیمان و ایجاد روانی استفاده می شود.
کد محصول: Iso Mix-PL140
  • کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 الی 10 %
  • جلوگیری از انقباض بتن
  • افزایش کارایی بتن
  • سهولت پمپاژ
  • بتن ریزی بوسیله پمپ
  • بتن ریزی تیر و ستون
  • ساخت بتن با استفاده از مصالح شکسته
  • حالت فیزیکی: مایع قهوه ای تیره
  • وزن مخصوص: 1.12 ± 0.05 گرم بر سانتی متر مکعب
  • یون کلر: ندارد