نوعی روغن که با ایجاد فیلم نازک روی سطح قالب، باعث سهولت جداسازی قالب از بتن می گردد.
کد محصول: Iso Cure-OIL440
  • عدم تغییر رنگ سطح بتن
    • عدم آلودگی سطح بتن
  • عبور حباب های هوا در مجاورت قالب
  • استفاده آسان
  • چرب کردن قالب های فلزی، چوبی و پلاستیکی
  • حالت فیزیکی: مایع قهوه ای
  • وزن مخصوص: 0.9 ± 0.05 گرم بر سانتی متر مکعب