نوعی پوشش بتن است که پس از انجام بتن ریزی بر سطح بتن اعمال می شود و فیلم نازکی بر روی بتن ایجاد می شود که باعث عدم از دست دادن آب بتن می گردد.
کد محصول: Iso Cure-SIL509
 • ایجاد فیلم غیر چرب روی سطح بتن
 • جلوگیری از تبخیر سریع آب بتن
 • عدم نیاز به عمل آوری بتن بوسیله آب پاشی
 • جلوگیری از ترک های بتن به دلیل تبخیر سریع آب بتن
 • عدم تغییر رنگ بتن
 • جهت اعمال بر روی بتن در مناطق در معرض تابش شدید نور خورشید
 • جهت اعمال بر روی بتن در مناطق بادخیز
 • جهت اعمال بر روی بتن در مناطقی که امکان عمل آوری با آب نمی باشد
 • حالت فیزیکی: مایع خاکستری روشن
 • وزن مخصوص: 1.40 ± 0.05 گرم بر سانتی متر مکعب
 • یون کلر: ندارد