کفپوش اپوکسی
کفپوش اپوکسی
کفپوش اپوکسی ، یک محلول دوجزئی بر پایه رزین های اپوکسی با واکنش بسیار بالا است که به عنوان پوشش برای سطوح بتنی مورد استفاده قرار می گیرد..
کد محصول: HADALAN® EBG 13E
  • واکنش بسیار بالا
  • ضد خش
  • مقاومت بسیار بالا
  • عدم جلوگیری از تنفس بتن
  • قابل استفاده بعنوان primer در صورت رقیق شدن با آب
  • قابل استفاده همراه با Hadalan FG003 57M بعنوان پوشش مقاوم و ضد خش در ضخامت های مختلف