پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی ایزوتک

ورک شاپ آموزشی
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

آموزش تعمیرات و نگهداری
دستگاه های حفاری
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

ورک شاپ آموزشی
تیم نصاب فروشگاه خاجی
پشتیبانی فنی ایزوتک

ورک شاپ آموزشی
معدن ذغال سنگ کرمان

پشتیبانی فنی ایزوتک

ورک شاپ آموزشی
معدن ذغال سنگ کرمان

پشتیبانی فنی ایزوتک

آموزش
تصفیه خانه جنوب شهر تهران

پشتیبانی فنی ایزوتک

ورک شاپ آموزشی
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

سمینار آموزشی
داخلی

پشتیبانی فنی ایزوتک

آموزش
معدن ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

سمینار تخصصی
دانشگاه امیرکبیر تهران

پشتیبانی فنی ایزوتک

سمینار دوره ای
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

سمینار آموزشی
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

ورک شاپ آموزشی
معدن ذغال سنگ کرمان

پشتیبانی فنی ایزوتک

آموزش دوره ای
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

پشتیبانی فنی و مهندسی
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

آموزش تخصصی پمپ تزریق
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

آموزش دوره ای
ذغال سنگ پروده طبس

پشتیبانی فنی ایزوتک

آموزش
تصفیه خانه جنوب شهر تهران

پشتیبانی فنی ایزوتک

سمینار آموزشی تزریق
مواد شیمیایی

پشتیبانی فنی ایزوتک

ورک شاپ آموزشی
نیروگاه بوشهر

پشتیبانی فنی ایزوتک

سمینار آموزشی
تهران

پشتیبانی فنی ایزوتک

آموزش حفاری
ذغال سنگ پروده طبس